VM voor Dummies
Koepel ALMA

Waarom deze Website
Een publieke website voor een loge?


Vrijmetselarij werkt traditioneel discreet. Deze discretie slaat echter enkel op de namen en de persoonlijke gegevens van haar leden, en op haar rituelen die buiten hun context wellicht verkeerd begrepen kunnen worden, ook door maçons die die graad nog niet hebben bereikt.


Deze terughoudendheid slaat echter niet op haar eeuwenoud gedachtegoed, dat voorbij de pure maçonnieke grenzen verwijst naar de aloude idealen en dromen van de mensheid. Sinds haar ontstaan hebben honderden, ja duizenden publicaties getracht, de ene al beter dan de andere, om dit gedachtegoed te verspreiden. Deze betrachting behoort trouwens tot haar voornaamste bestaansdoel: proberen een betere samenleving te laten groeien, en dit met de middelen die voorhanden zijn. Een website is slechts een hedendaagse vorm van die eeuwenoude betrachting.


Zoals zovele andere dynamische loges en ook niet-maçonnieke initiatieven tracht Jan van Eyck direct voeling te houden met de krachtigste golfbewegingen in de wereld waarin we leven.


Ook willen we op die manier pogen sommige misverstanden over de Vrijmetselarij uit de wereld te helpen. Inderdaad, door gebrek aan kennis verwart men discretie gemakkelijk met geheim, en geheim met samenzwering of dubbele agenda. Onbekend maakt onbemind.

En verder willen wij hiermee een virtuele poort open houden voor iedereen die, gewoon uit belangstelling of met de bedoeling misschien ooit aan ons ideaal mee te werken, in contact wil treden met vrijmetselaren. We nodigen hen uit om vrijblijvend dat contact te leggen. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor ons. Bewustzijn neemt toe door kritische bevraging, voorgestelde aanvulling en nuancering. Wij willen daar eerlijk proberen op te reageren.

We kijken alvast belangstellend uit naar uw persoonlijke vragen en bemerkingen. Wij zullen steeds trachten deze zo snel en zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.