VM voor Dummies
Koepel ALMA

Vrijmetselarij


ACHTERGRONDEN
Omschrijving
In de 18e eeuw werd de Vrijmetselarij door de Engelsen (in het ritueel van de Eerste Graad) omschreven als "a peculiar system of morality, veiled in allegory and illustrated by symbols". Doch reeds snel stelde MacKay in zijn Maçonnieke Encyclopedie dat Vrijmetselarij zeker geen moreel systeem was, en zeker geen concreet plan had om een ideale morele wereld te vestigen, maar dat deze vage woorden slechts verwijzen naar de arbeid aan zichzelf.

In meer moderne termen is de Vrijmetselarij een besloten inwijdingsgenootschap voor mannen en vrouwen, die zich in dit leven hebben voorgenomen de wereld mooier achter te laten dan zij hem gevonden hebben, en daarvoor zelf voortdurend verder te groeien tot een beter mens. Ze trachten elkaar hierin te sterken met raad en daad, o.m. door zich geregeld over de aloude tekens, gebaren en werktuigen te bezinnen. Maar hoe zij dat levensideaal concreet invullen, is steeds de subjectieve beslissing van hun geweten.

Les 4 finalités de la Franc-Maçonnerie (video uit de ALMA-website)

Enkele kenmerken
In vergelijking met andere verenigingen en bewegingen van mensen die eveneens naar een betere wereld streven, vertoont de Vrijmetselarij enkele typische kenmerken:

  • het werken aan zichzelf krijgt veel meer aandacht dan het gewoon proberen veranderen van die wereld
  • ze trachten die evolutie te bevorderen door positieve zaken constructief tot stand te brengen, eerder dan door negatieve te bestrijden. Voor dat laatste beschikt onze samenleving immers al over genoeg voorzieningen. Vandaar de term "metselaar".
  • ze inspireren en motiveren zichzelf en elkaar niet zozeer door rationele, bewuste gedachtewisselingen, maar vooral door krachtige boodschappen aan het onderbewuste, d.m.v. symboliek en rituelen, die echter op geen enkele manier vergelijkbaar zijn met religieuze liturgie, maar eerder met aangrijpende artistieke belevenissen.
  • ze geloven, als humanisten, fundamenteel in het vermogen van de mens om dat verheven ideaal zelf tot stand te brengen, en hebben geen enkele nood aan openbaringen of interventies van hogere wezens of van hun dogmatische zgn. vertegenwoordigers op aarde. Hun denken is vrij en creatief. Vandaar de term "vrij". Ze beseffen immers dat creativiteit haar grootste traditie is.
  • ze trachten reeds binnen hun kringen enkele kenmerken van die betere wereld te realiseren, waaronder broederlijkheid, tolerantie, constructieve communicatie en streven naar consensus, eerder dan te overtuigen, te bewijzen, te kiezen of te bestrijden. Roddel en negatieve kritiek beschouwen zij als hoogst onmaçonniek. Hierdoor beleven zij met elkaar een inspirerende en lerende ervaring.
  • Broederlijkheid is ervan uitgaan dat de medemens fundamenteel naar het goede streeft en in staat is te groeien, en dat zijn inbreng en zijn rechten dezelfde waarde hebben als de onze. Deze band is even stevig als een biologische band met broers en zusters, en kan dus niet opgezegd worden bij eventuele problemen of eenzijdige beslissing.