VM voor Dummies
Koepel ALMA

Toetreding


Toetreden tot onze Werkplaats


Het Logetapijt van de Bunnell-Lodge, Florida, USA


Aanvraag


Voor BB:. en ZZ:. die reeds ingewijd zijn: op dit ogenblik verloopt onze affiliatieprocedure aldus:


Men begint door, nog zeer vrijblijvend, zijn belangstelling tot Toetreding uit te drukken aan één der leden, die deze voordraagt in de Werkplaats. Vanaf dat ogenblik wordt men, om elkaar gaandeweg beter te leren kennen, uitgenodigd om niet alleen als bezoeker deel te nemen aan de Tempelrituelen, toegankelijk voor elke Vrijmetselaar, maar ook en vooral aan alle Voorhofzittingen, de "familiezittingen" van onze Werkplaats. Men participeert gewoon gedurende minimum vijf maanden alsof men reeds gewoon lid was, met inbegrip van alle taken en opdrachten die gewone leden uitvoeren. Ook brengt men in die periode een bouwstuk, om zijn verleden, zijn persoonlijkheid en zijn motivatie voor Jan van Eyck beter te laten kennen.


Na deze proeftijd volgt er in de Werkplaats een stemming over de aanvraag tot Toetreding. De Toetredingsplechtigheid omvat hoofdzakelijk een uitgesproken engagement zich te zullen houden aan de "Eerste Verbintenis", d.w.z. de verklaring dat men beseft dat men enkel volwaardig Vrijmetselaar en logelid kan zijn als men zich maximaal verantwoordelijk voelt voor de werkplaats, alsof men er zelf de leider van was, en dat men meningsverschillen nooit zal interpreteren als een conflict dat uiteendrijft, maar als een kans tot integratie die elkaar verrijkt.


Administratief


Anders dan in sommige loges en obediënties, hebben wij geen enkel probleem met meervoudig lidmaatschap, en willen hiermee de Rechten van de Mens eerbiedigen. Wie lid wordt moet dus niet, althans niet voor ons, ontslag nemen uit zijn vorige werkplaats. Net zoals in Nederland, waar officieel lid zijn van méér dan één loge verboden is, hanteren wij  het begrip "Buitenlid" of "Vaste Bezoeker", om BB∴ en ZZ∴ te laten toetreden die dat niet zouden mogen met een volwaardig lidmaatschap.


Men behoudt steeds zijn vroegere maçonnieke graad.


Voor zover het aan de kandidaat ligt moet hij zijn lidgelden tot op het laatste ogenblik betalen aan zijn vorige loge. In principe wordt er steeds contact genomen met het logebestuur van de vorige werkplaats tot het verkrijgen van alle nuttige inlichtingen. Onze werkplaats blijft echter autonoom bij het beoordelen van deze gegevens.


Zoals bij pas Ingewijden is het lopende halfjaar gratis. Men betaalt zijn lidgeld pas vanaf het eerste volle halfjaar, en van dan af jaarlijks, of als men wil, in maandelijkse stortingen.


Inlichtingen kunnen bekomen worden via achtbaremeester.jve@gmail.com.