VM voor Dummies
Koepel ALMA

Beginselverklaring

Beginselverklaring van de

A:.L:. Jan van Eyck, O:. GentOp 18 oktober 2006 verenigden zich 9 Meesters-Vrijmetselaren, en verklaarden eensgezind dat zij een werkplaats zullen oprichten in het Oosten Gent, die de naam Jan van Eyck zal dragen, en toegankelijk zal zijn voor mannen en vrouwen die de onderhavige principes onderschrijven:

 

1. Dat deze werkplaats zal arbeiden op basis van de geïntegreerde inzichten

a. der Aloude Vrijmetselarij,

b. van begrippen die dank zij de hedendaagse humane wetenschappen beschikbaar zijn geworden,

c. van preventieve maatregelen om te voorkómen dat deze mooie idealen na verloop van tijd dode letter zouden worden;

 

2. Dat het doel van hun maçonnieke arbeid erin bestaat de persoonlijke groei der leden te bevorderen door

a. een gezamenlijke beleving van rituelen en symbolen,

b. een gezamenlijke studie der diepere aspecten des levens, en

c. een broederlijke omgang met vreugde en humor, vooral op die momenten waar dit in een profane omgeving moeilijk zou zijn;

 

3. Dat deze arbeid berust op enkele principes, waarvan de voornaamste zijn:

a. het Vrij Onderzoek, niet geremd maar wel geïnspireerd door en geïntegreerd met traditie,

b. het proberen verbeteren van de medemens en de maatschappij door het bevorderen van het positieve eerder dan door het bestrijden van het negatieve,

c. de tolerante overtuiging dat er vele evenwaardige wegen zijn naar één uiteindelijk gezamenlijk ideaal, en dat het eerbiedig aanvaarden van wat er al is en daarop integratief voortbouwen de meest constructieve aanpak is voor ’s mensen groeiproces,

d. dat de verantwoordelijkheid van een mens niet zozeer bepaald wordt door wat hij moet en niet mag, maar veeleer door wat hij meent te weten en denkt aan te kunnen,

e. dat elke vorm van overleg en samenwerking volgens het consensusmodel zal verlopen,

f. dat het vrijwillig genomen engagement van trouw erin bestaat volhardend te proberen de groep en haar gebruiken te verbeteren eerder dan de groep te verlaten bij meningsverschil.

 

4. Dat zij iedereen die volgens de Aloude Gebruiken is ingewijd, en door zijn medebroeders en/of -zusters als vrijmetselaar wordt erkend, als volwaardige en regelmatige vrijmetselaar beschouwen en zullen behandelen;

 

5. Dat de Loge zich slechts bij een overkoepelende organisatie zal voegen die haar autonomie en soevereiniteit volledig eerbiedigt;


6. Dat rituelen en symbolen uitzonderlijk belangrijk zijn, en dat zij opteren voor de Franse Moderne Ritus;

 

7. Dat de loge als geheel slechts met standpunten naar buiten kan komen als al haar leden daar eensgezind achter staan;

 

8. Dat de belangrijkste taak der verkozen leidinggevenden bestaat in het organiseren, faciliteren en bewaken van het integratief overlegproces, eerder dan in het zelf aanbrengen van concrete voorstellen of het nemen van beslissingen;

 

9. Dat deze tekst, zoals alle andere gemaakte afspraken, regelmatig geëvalueerd en waar mogelijk verbeterd zal worden

 

(Ondertekend door de stichtende Meesters-Vrijmetselaren; punt 5 geherformuleerd in 2010)